Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2019

Deze website www.OneTouch.be wordt u ter beschikking gesteld op basis van onderhavige 'Gebruiksvoorwaarden' en alle eventuele wijzigingen of toevoegingen (samen hierna de 'Overeenkomst' genoemd) die LifeScan Belgium BVBA of één van haar gelieerde ondernemingen (samen de 'Eigenaar van de Website', 'wij', 'ons') van tijd tot tijd zou posten. Uw gebruik van deze Website of van de andere diensten of content die u via de Website of de Mobiele Software worden aangereikt, zal opgevat worden als uw verklaring van instemming om wettelijk gebonden te zijn door de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst. De desbetreffende voorwaarden en bepalingen zullen daarbij op net dezelfde manier afgedwongen kunnen worden als wanneer u de Overeenkomst ondertekend zou hebben. Als u niet bereid bent om de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen te aanvaarden, dan verzoeken wij u om u geen toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Website en om ook niets te posten op of door te sturen via de Website.

Doelpubliek van de Website

Deze Website is bedoeld voor en richt zich tot inwoners van België. Deze Website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16.

Informatiedisclaimer

DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN ALLE EVENTUELE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN DIE U OP DE WEBSITE KUNT VINDEN, IS UITSLUITEND BEDOELD ALS ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL. DE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES, NOCH BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ HET STELLEN VAN MEDISCHE DIAGNOSES OF HET KIEZEN VAN EEN BEHANDELING VOOR EENDER WELK SPECIFIEK PROBLEEM. VERDER IS DE INFORMATIE EVENMIN BEDOELD ALS VERVANGING VOOR EEN PROFESSIONELE ADVIES- EN DIENSTVERLENING DOOR EEN GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSZORGPROFESSIONAL DIE VERTROUWD IS MET UW SPECIFIEKE SITUATIE. RAADPLEEG ALTIJD UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSZORGPROFESSIONAL IN VERBAND MET EENDER WELKE MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OOK ONDERWORPEN AAN ALLE OVERIGE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE ELDERS OP DE WEBSITE VERMELD KUNNEN STAAN.

WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR EENDER WELK GEVOLG DAT DIRECT OF INDIRECT VERBAND ZOU HOUDEN MET EENDER WELKE ACTIE DIE U AL DAN NIET ZOU ONDERNEMEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DE DIENSTEN OF ANDERE ELEMENTEN DIE OP DE WEBSITE ZOU VINDEN. HOEWEL WIJ DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TRACHTEN TE HOUDEN, BIEDEN WIJ U TER ZAKE GEEN ENKELE GARANTIE EN ZULLEN WIJ EVENMIN AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN VOOR SCHADE OF VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN HET EVENTUEEL NIET ACCURAAT, VOLLEDIG OF UP-TO-DATE ZIJN VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U begrijpt dat de Website u uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik ervan. U stemt ermee in dat de Website toebehoort aan de Eigenaar van de Website, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten erop, en dat u niet het recht hebt om de Website op enige andere manier te gebruiken dan bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u zou lijden in het kader van eender welk gebruik dat u van de Website zou maken voor zakelijke of andere doeleinden die niet zijn toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website naar eigen goeddunken te weigeren of te beëindigen. De Website wordt u gratis ter beschikking gesteld. Bijgevolg zijn wij niet verplicht om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te verstrekken in het kader van de Website en kunnen we evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade die u zou lijden als gevolg van het niet onderhouden of updaten van de Website.

U mag de Website, updates of delen ervan, met inbegrip van de software die erin verwerkt is, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden gebruiken. Er wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie toegekend om van de Website gehaalde content te bekijken, af te drukken en te verspreiden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de auteursrecht- of andere vermeldingen erop niet verwijdert. Zonder de voorafgaande toestemming van de Eigenaar van de Website mag u de content die u op de Website vindt, op geen enkele manier kopiëren, herdrukken, wijzigen, tonen, presenteren, vertalen, verdelen, aanpassen, uitzenden, communiceren naar het grote publiek toe via telecommunicatiemiddelen, doen rondgaan of verkopen, noch op eender welke andere manier gebruiken voor commerciële doeleinden of deze aan eender welke commerciële bron doorspelen, met inbegrip van andere websites.

Daarnaast verklaart u ermee in te stemmen om: (i) deze Website niet te gebruiken op een manier die de site buiten werking zou kunnen stellen of zou kunnen overbelasten, beschadigen of schaden, noch eender welk ander gebruik van deze Website te verstoren, inclusief het vermogen van een gebruiker om zich via deze site met real time activiteiten in te laten; (ii) geen robot, spider of ander automatisch toestel, proces of middel te gebruiken om u toegang te verschaffen tot deze website voor welk doeleinde dan ook, zoals scraping, datamining, monitoring of het kopiëren van het materiaal op deze Website; (iii) geen enkel manueel proces te gebruiken om materiaal op deze website te monitoren of te kopiëren, noch u in te laten met eender welke andere vorm van ongeoorloofd gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website; (iv) een toestel, software of routine te gebruiken, die de behoorlijke werking van deze Website verstoort; of (v) op eender welke andere manier te proberen, de behoorlijke werking van deze Website te verstoren.

Wij behouden ons alle rechten voor, die u niet uitdrukkelijk worden toegekend.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en toestemming om gegevens te gebruiken

De informatie die wij verzamelen via uw gebruik van de Website, zij het via het registratieproces of op een andere manier, ressorteert onder ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid regelt de manier waarop we de informatie die u ons bezorgt, verzamelen en gebruiken, met inbegrip van uw rechten ten opzichte van deze informatie.

Elektronische communicatie

De op de Website meegedeelde informatie valt onder de noemer 'elektronische informatie'. Als u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, dan communiceert u met ons via elektronische weg. U stemt ermee in dat wij elektronisch kunnen communiceren in overeenstemming met de lokale wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat dergelijke communicatie alsook alle kennisgevingen, onthullingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij u elektronisch bezorgen, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en werking zullen hebben, als wanneer deze communicatie schriftelijk zou gebeuren en ondertekend zou worden door de partij die ze verstuurt.

Inzendingen van Gebruikers

Op de Website hebben we bepaalde zones gecreëerd of zullen we in de toekomst nog zones creëren, zoals message boards en chatrooms, waar leden hun ideeën, opmerkingen, productbesprekingen, foto's, video's, enz. naar kunnen uploaden en kunnen delen met andere leden (samen 'Fora' genoemd). Deze Fora kunnen eventueel uitsluitend beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van de Website. Om er mee te helpen voor zorgen dat de tekst, grafische elementen, software, muziek, geluiden, foto's, video's, berichten, posts, gegevens, informatie of andere materialen die door gebruikers gepost worden (samen de 'Gebruikerscontent' genoemd), de community in haar geheel ten goede komt, hebben we een aantal basisregels uitgevaardigd, die iedereen dient na te leven.

Verder is het eveneens zo dat, als er een Forum op de Website voorzien wordt, dit Forum gebruikers de mogelijkheid kan bieden om vragen te posten die dan door experts beantwoord zullen worden, die daartoe door ons worden ingeschakeld. Waar van toepassing, worden deze experts door ons betaald voor de tijd die ze besteden aan het beantwoorden van de vragen van leden, maar zijn de meningen die ze daarbij geven uitdrukkelijk de hunne. Wij verlenen dergelijke experts alleen toegang tot het Forum en de begeleiding die ze langs deze weg bieden, is uitsluitend bedoeld als een informatieve en educatieve dienst die we de leden van de Website verlenen.

Ons beleid voor deze Website is dat we de Gebruikerscontent controleren, voor zover dat praktisch uitvoerbaar is, en dat vóór of na het posten ervan. Premoderatie betekent dat de Gebruikerscontent pas gepost zal worden op het Forum en pas toegankelijk zal zijn voor of bekeken zal kunnen worden door andere Websiteleden, nadat we de content in kwestie gecontroleerd hebben en bepaald hebben dat deze geschikt is om gepost te worden op het Forum. Dit proces betekent ook dat Gebruikerscontent die wordt ingediend om gepost te worden, niet in real time gepost zal worden en zelfs eventueel nooit gepost zal worden, als wij van mening zijn dat de content in kwestie niet op de Website thuishoort.

Postmoderatie betekent dat Gebruikerscontent door ons gecontroleerd zal worden, nadat de content in kwestie gepost werd op de Website. Gepostmodereerde Gebruikerscontent die de Eigenaar van de Website niet in overeenstemming acht met onderhavige Gebruiksvoorwaarden of die omwille van andere redenen ongeschikt bevonden wordt voor de Website, zal van de Website verwijderd worden zonder kennisgeving aan de Gebruiker.

Gebruikerscontent moet geschikt zijn voor het Forum. Zonder hiermee de redenen te willen beperken, waarvoor Gebruikerscontent door ons verworpen kan worden, staat het ons vrij om Gebruikerscontent te verwerpen, te bewerken of te verwijderen, die niet aan de door ons aangereikte Communityrichtlijnen beantwoordt, die u dient te lezen voordat u Gebruikerscontent op de Website plaatst.

Door ons Gebruikerscontent te bezorgen, die u wilt posten op een Forum, (1) bevestigt u ook dat u het recht hebt om de Gebruikerscontent te posten of door te sturen; (2) stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die u bezorgt om gepost te worden; (3) en kent u de Eigenaar van de Website en zijn gelieerde entiteiten een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, ten volle licentieerbaar, overdraagbaar en royaltyvrij recht en licentie toe om uw Gebruikerscontent op eender welke manier te gebruiken op de Website of op eender welke andere websites die aan de Eigenaar van de Website of zijn gelieerde entiteiten toebehoren (alsook op sociale mediasites die met de Eigenaar van de Website of zijn gelieerde entiteiten verbonden zijn).

Wij zijn vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die inbegrepen zijn in of afgeleid werden van Gebruikerscontent, voor om het even welk doeleinde te gebruiken, met inbegrip van de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten. Gelieve daarom geen ideeën, suggesties of materialen in te dienen of toe te sturen, die u vertrouwelijk wilt houden of waarvoor u een vergoeding verwacht. U zult niets van ons kunnen claimen in verband met het gebruik of niet-gebruik van Gebruikerscontent. Als u Gebruikerscontent indient, dan begrijpt u dat wij het recht, maar niet de verplichting hebben om uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestatie, biografische informatie en/of verklaringen wereldwijd en eeuwigdurend te gebruiken en dat zowel op de Website en een gelieerde of volgende Website als via sociale mediakanalen die toebehoren aan en beheerd worden door ons of onze gelieerde entiteiten. Als wij gebruikmaken van eender welke van deze rechten, dan begrijpt u en stemt u ermee in dat u geen vergoeding, betaling, kennisgeving of krediet zult krijgen, noch enige zeggenschap zult hebben over de manier waarop de Eigenaar van de Website de rechten in kwestie gebruikt.

U erkent dat de Fora de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. U erkent verder dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van eender welke Gebruikerscontent op de Website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle Gebruikerscontent uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Content in kwestie postte. U begrijpt en stemt ermee in dat u alle risico's zult evalueren en dragen, die gepaard gaan met het gebruik van eender welke Gebruikerscontent, met inbegrip van al het eventuele vertrouwen dat er in de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Gebruikerscontent gesteld wordt.

Wij behouden ons het recht voor om u naar eigen goeddunken op eender welk moment met of zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beletten om nog Gebruikerscontent te uploaden en/of te raadplegen. U stemt ermee in dat wij noch ten aanzien van u, noch ten overstaan van derden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke opschorting of stopzetting van de aanvaarding van Gebruikerscontent.

Vergeet ook niet dat alle Gebruikerscontent die u op de Website plaatst via een mobiel toestel, op dat mobiele toestel bewaard wordt. Voor de veiligheid van uw mobiele toestel, de informatie die dit toestel bevat en de paswoorden die u op uw toestel gebruikt, onder meer om toegang te krijgen tot de Website, bent u als enige verantwoordelijk.

Opslag van Gebruikerscontent

Het staat ons vrij de opslagcapaciteit voor Gebruikerscontent op de Website te beperken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u zou lijden als gevolg van het deleten of niet opslaan van berichten, mededelingen of andere Gebruikerscontent bij het handhaven van deze maximale opslagcapaciteit.

Bijkomende voorwaarden

Bijkomende voorwaarden kunnen bepaalde aspecten of inhoud van de Website regelen, zoals aanbiedingen, promoties, prijsvragen, wedstrijden en sweepstakes. Door deel te nemen aan een activiteit op de Website die door bijkomende voorwaarden geregeld wordt, zoals promoties, prijsvragen, wedstrijden of sweepstakes met Officiële Regels, stemt u ermee in dat u ook onderworpen bent aan dergelijke bijkomende voorwaarden naast onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer inzake garanties met betrekking tot het gebruik van de Website

De website wordt op een 'as is' en 'as available' basis ter beschikking gesteld. Tenzij voor zover in onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald werd, wijst de eigenaar van de website - voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving - elke expliciete, wettelijk voorziene of geïmpliceerde garantie van om het even welke aard resoluut van de hand, waaronder eender welke garantie inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-overtreding.

De eigenaar van de website garandeert geenszins dat de website aan uw eisen zal voldoen, noch dat u een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze toegang tot de website zult genieten, noch dat eventuele fouten rechtgezet zullen worden. De eigenaar van de website geeft geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die er door het gebruik van de website geboekt kunnen worden, noch met betrekking tot de accuraatheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie die u via de website kunt vergaren.

U begrijpt en stemt ermee in dat u alle materialen en/of gegevens die u downloadde van, of die u op een andere manier verzamelde door het gebruik van de website, geheel op eigen risico gebruikt en dat u als enige verantwoordelijk zult zijn voor alle eventuele schade aan uw computersysteem of elk eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke materialen en/of gegevens.

Mondelinge of schriftelijke adviezen of informatie die u ontving van de eigenaar van de website of via de website, zullen geen enkele garantie kunnen doen ontstaan, die u niet uitdrukkelijk in onderhavige voorwaarden wordt toegekend.

Beperking van aansprakelijkheid

U verklaart uitdrukkelijk dat u begrijpt en ermee instemt dat de eigenaar van de website, zijn gelieerde entiteiten of eender welke van hun bestuurders, kaderleden, werknemers, agenten, gemachtigden of andere vertegenwoordigers onder geen beding aansprakelijk gesteld kunnen worden voor directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, punitieve of verzwarende schade. Dit omvat, zonder hier echter toe beperkt te zijn: verlies van gebruik, verlies van inkomsten, besparingen of winsten, verlies van gegevens, verlies van goodwill, kosten voor de aankoop van plaatsvervangende diensten of eender welke andere indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht hoe deze veroorzaakt werd, alsook eender welke aansprakelijkheidsredenering omwille van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en strikte aansprakelijkheid) of een andere reden als gevolg van (1) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website; (2) de kosten voor de aankoop van plaatsvervangende diensten, items of websites; (3) een ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens (waaronder persoonsgegevens); (4) de verklaringen of het gedrag van eender welke derde op de website; of (5) eender welke andere kwestie die verband houdt met de website. Deze beperkingen gelden ongeacht het feit of de eigenaar van de website nu al dan niet van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis werd gesteld alsook in het geval dat een beperkte verhaalsmogelijkheid zou falen in haar wezenlijke doel. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal zo uitgebreid van toepassing zijn als krachtens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Mededelingen inzake handelsmerken

De handelsmerken en merknamen die op de Website getoond worden, behoren toe aan de Eigenaar van de Website, zijn gelieerde entiteiten of derden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming, mag u geen handels- of dienstmerken gebruiken of vertonen, die aan de Eigenaar van de Website toebehoren. En zonder de toelating van hun respectieve eigenaars, mag u evenmin andere handels- en dienstmerken gebruiken of vertonen, die op deze Website getoond worden.

Wijziging of opschorting van de Website

Wij zullen ons redelijke inspanningen getroosten om de Website beschikbaar te houden. Dat neemt echter niet weg dat wij ons van tijd tot tijd genoodzaakt kunnen zien om de Website of delen ervan zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te onderbreken, te beperken, te wijzigen of stop te zetten. Wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade of verliezen die u zou lijden als gevolg van dergelijke acties.

Beëindiging

Het staat ons vrij om uw gebruik van of toegang tot de Website op eender welk moment te beëindigen en al uw Gebruikerscontent of eender welk deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, als wij daar gegronde reden toe hebben, zoals een door u gepleegde inbreuk op onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de Communityrichtlijnen. Wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade of verliezen die u zou lijden als gevolg van de beëindiging van uw gebruik van de Website onder deze omstandigheden. Bij een eventuele beëindiging dient u te stoppen met het gebruik van de Website en stemt u ermee in dat de bepalingen van de Overeenkomst inzake eigendom, handelsmerkmededelingen, schadeloosstelling, disclaimer, garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en het toepasselijke recht na de beëindiging onverminderd van kracht blijven.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie opgenomen. Dat u informatie, materiaal of content van derden op deze Website aantreft, hetzij in expliciete vorm, hetzij door middel van een verwijzing of link, betekent echter niet dat wij de producten, diensten of informatie van deze derden onderschrijven. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden aangeboden worden via links naar andere websites of die op een andere manier via hun websites ter beschikking worden gesteld, dienen dan ook uitsluitend op conto van deze derden geschreven te worden en niet op conto van de Eigenaar van de Website. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is bovendien onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites in kwestie.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om de Eigenaar van de Website en zijn gelieerde entiteiten alsook hun respectieve bestuurders, kaderleden, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle eventuele claims, aansprakelijkheden, schade en kosten, met inbegrip van o.a. alle gerechtskosten, als gevolg van of in verband met (a) een door u gepleegde inbreuk op onderhavige Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, onder meer voor het doorsturen of plaatsen van informatie of materiaal op deze Website; en (c) eender welke claim of bewering dat om het even welk deel van uw Gebruikerscontent indruist tegen de intellectuele of andere eigendoms- of privacyrechten van derden.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen wij de Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door ze op deze Website te updaten en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden daarbij te specificeren. De 'voor het laatst bijgewerkt op'-datum die u bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden kunt vinden, geeft aan wanneer de voorwaarden voor het laatst aangepast werden. Uw verdere gebruik van de Website na het posten van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden betekent dat u instemt met de wijzigingen in kwestie. Bijgevolg dient u bij elk bezoek aan deze Website na te gaan of er geen nieuwe versie van de Overeenkomst gepost werd.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen of punten van zorg hebben in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, aarzelt u dan zeker niet om contact met ons op te nemen via de kanalen die in het Privacybeleid of het 'contacteer ons'-gedeelte van de Website vermeld worden.

Scheidbaarheid van de Overeenkomst

Mocht eender welk deel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan zal dat deel als scheidbaar van onderhavige Gebruiksvoorwaarden beschouwd worden en zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen geenszins beïnvloeden.

Blijvende geldigheid

Alle bepalingen van onderhavig document zullen van kracht blijven na de beëindiging van het recht om de Website te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor inwoners van België. In andere landen kunnen er wetten, reglementaire voorschriften of medische praktijken gelden, die van de wetten, voorschriften en praktijken in België verschillen. De Overeenkomst en de beslechting van elk eventueel geschil dat uit de Overeenkomst, de Website of de door u via de Website aangekochte items zou voortvloeien, alsook alle eventuele niet-contractuele verplichtingen die er zouden ontstaan als gevolg van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van België, zonder daarbij echter uitvoering te geven aan eender welke collisieregels. Eventuele gerechtelijke stappen die u tegen de Eigenaar van de Website zou ondernemen of die de Eigenaar tegen u zou ondernemen in verband met de Overeenkomst, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden bij een ter zake bevoegde rechtbank in België en u stemt ermee in om u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken.

BE-GEN-2100009